»

 • Tuyen sinh 2014 | Tuyen sinh cao hoc
 • share faceshare tweetshare google

  Tuyển sinh cao học 2014 trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

  15:56:18 | 14/01/2014

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN
  --------------------------- 
  Số: /TB-ĐHCNVX
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------------- 
  Nghệ An, ngày 28 tháng 8 năm 2013
  Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội thông báo về việc phối hợp tuyển sinh tổ chức Đào tạo Thạc sĩ, chuyên nghành Quản lý kinh tế năm 2014 như sau:
  1. Tổ chức lớp học Bổ túc kiến thức.
  - Để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2014, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội phối hợp mở lớp Bổ túc kiến thức dành cho người có bằng đại học gần với chuyên ngành Quản lý kinh tế. Các môn học bổ túc kiến thức cho các đối tượng tùy theo từng từng loại văn bằng tốt nghiệp Đại học (Điều kiện về văn bằng, thâm niên công tác và các môn học bổ túc kiến thức có phụ lục kèm theo).
  - Thời gian đăng ký và mua hồ sơ từ ngày 12/09/2013 đến ngày 28/09/2013 tại Ban tuyển sinh phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.
  - Học phí: 340.000 đồng/Tín chỉ
  - Thời gian học: Vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, bắt đầu từ ngày 05/10/2013.
  2. Thi tuyển sinh.
  - Điều kiện dự thi: Xem phụ lục kèm theo.
  - Thời gian thi tuyển sinh: Đợt 1 năm 2014 (Theo lịch thi của Đại học Quốc gia Hà Nội).
  - Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội.
  - Môn thi tuyển sinh:

  TT

  Ngành/Chuyên ngành

  Các môn thi tuyển

  Ngoại ngữ

  Môn cơ bản

  Môn cơ s

  1

  Quản lý kinh tế

  Tiếng Anh

  Kinh tế chính trị

  Quản trị học

  3. Tổ chức Đào tạo.
  - Thời gian đào tạo: 02 năm, thời gian được phép kéo dài là 01 năm.
  - Phương thức học: Số lượng dự thi đỗ từ 40 người trở lên thì tổ chức lớp học tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Trong khóa học, theo Quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội: Môn Triết học, Tiếng Anh và 4 lần thi kết thúc học phần được thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội.
  -Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383956573;
  -Hotline: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383956573;
  Nơi nhận:
  - HĐQT,BGH,BĐH
  - Lưu VT, SĐH
  - Các đơn vị liên quan
  KT. HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  TS. Nguyễn Lưu Thụy
  PHỤ LỤC 
  ĐIỀU KIỆN VỀ VĂN BẰNG, THÂM NIÊN CÔNG TÁC DỰ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ
  CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQG HÀ NỘI
  1. Điều kiện về văn bằng
  - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế.
  - Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm Kinh tế học nhưng không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Quản lý kinh tế được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 05 học phần (15 tín chỉ).

  TT

  Môn học

  Số tín chỉ

  1

  Kinh tế vi mô

  3

  2

  Kinh tế vĩ mô

  3

  3

  Quản trị học

  3

  4

  Quản lý nhà nước về kinh tế

  3

  5

  Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

  3

   

  Tổng cộng

  15

  - Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản lý và Kinh doanh được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ).

  TT

  Môn học

  Số tín chỉ

  1

  Kinh tế vi mô

  3

  2

  Kinh tế vĩ mô

  3

  3

  Quản trị học

  3

  4

  Quản lý nhà nước về kinh tế

  3

  5

  Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

  3

  6

  Khoa học quản lý

  3

  7

  Kinh tế quốc tế

  3

   

  Tổng cộng

  21

  - Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình 09 môn (27 tín chỉ).

  TT

  Môn học

  Số tín chỉ

  1

  Kinh tế vi mô

  3

  2

  Kinh tế vĩ mô

  3

  3

  Quản trị học

  3

  4

  Quản lý nhà nước về kinh tế

  3

  5

  Kinh tế tiền tệ - ngân hàng

  3

  6

  Khoa học quản lý

  3

  7

  Kinh tế quốc tế

  3

  8

  Marketing

  3

  9

  Kế toán

  3

   

  Tổng cộng

  27

  2. Điều kiện về thâm niên công tác:
  - Những người có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên và không thuộc diện phải học bổ sung kiến thức được dự thi ngay.
  - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi).
  - Riêng đối tượng dự thi thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế: phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến quản lý kinh tế, kể cả người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nhập học) tại một trong những vị trí, lĩnh vực công tác sau đây:
  • Lãnh đạo, chuyên viên, nghiên cứu viên các đơn vị có chức năng nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các chính sách quản lý kinh tế của nhà nước hoặc của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội.
  • Giảng viên giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
  • Lãnh đạo từ cấp phó phòng hoặc tương đương trở lên tại các tập đoàn kinh tế, các tổ chức kinh tế nhà nước và tư nhân./.


  Nguồn: vxut.edu.vn  Binh Chon Binh Chon Binh Chon Binh Chon Binh Chon /74
  Bình thường Tuyệt vời Bình chọn

  Các tin khác